فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی - شماره 3 (پاییز 1396)
خبری برای نمایش وجود ندارد.
شناسنامه فصلنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
دکتر مجتبی اسدپور
سردبیر
دکتر حبیب الله جوانمرد
مدیر تحریریه
دکتر فرزاد نوابخش
مدیر اجرایی
دکتر مجید صدقی
مسئول فنی و کارشناس نشریه
مهندس سید رضا نبوی
شماره مجوز
79915
نمایه ها
بزودی بروز می گردد.