فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی - شماره 1 (بهار 1395)
خبری برای نمایش وجود ندارد.
شناسنامه فصلنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
مجتبی اسدپور
سردبیر
حبیب الله جوانمرد
مدیر تحریریه
فرزاد نوابخش
مدیر اجرایی
مجید صدقی
مسئول فنی و کارشناس نشریه
سید رضا نبوی
شماره مجوز
79915
نمایه ها
بزودی بروز می گردد.