فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
شناسنامه فصلنامه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول
مجتبی اسدپور
سردبیر
حبیب الله جوانمرد
مدیر تحریریه
فرزاد نوابخش
مدیر اجرایی
مجید صدقی
مسئول فنی و کارشناس نشریه
سید رضا نبوی
شماره مجوز
79915
نمایه ها
بزودی بروز می گردد.