فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی با هدف ایجاد بستری مناسب برای انتشار نتایج تحقیقات علمی و فنی در زمینه های سیاستگذاری عمومی فعالیت خود را آغاز کرده است. شناسایی نیازها و زمینه های تحقیقاتی نوین در علوم ارتباطات ، ایجاد پلی جهت تعامل محققین، اساتید، دانشجویان و نخبگان ، و فراهم آوردن بستری مناسب جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخش های دانشگاهی و اجرایی از آخرین دستاوردهای محققین مهم ترین اهداف این نشریه می باشد.