فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

* دکتر حبیب الله جوانمرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر فرزاد نوابخش

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر ابراهیم آقا محمدی

استادیار دانشگاه اراک

* دکتر ماشاء اله حیدر پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر مرتضی قاسمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر عباس کریمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی