فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
عنوان خبر : اعضای هیات تحریریه
تاریخ درج : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت : ۰۴:۲۱

* دکتر حبیب الله جوانمرد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر فرزاد نوابخش

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر ابراهیم آقا محمدی

استادیار دانشگاه اراک

* دکتر ماشاء اله حیدر پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر مرتضی قاسمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

* دکتر عباس کریمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

*دکتر سهیل گودرزی  

استادیار دانشگاه دفاع ملی

دکتر داود غرایاق زندی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

لینک خبر : https://www.politicalscience.ir/page/3/اعضای-هیات-تحریریه/