فصلنامه پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی
عنوان خبر : اصول اخلاقی انتشار مقاله
تاریخ درج : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ساعت : ۰۴:۲۲

۱- مقدمه

نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه و سردبیر مجله موظفند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت‌های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق است و درصورت احراز عدم پای‌بندی هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت‌ها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشار مجله باشد.

 

2. وظایف و تعهدات نویسندگان (Authors’ responsibilities)

 

3. رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله یا پس از آن، از وقوع یکی از موارد  ذیل اطمینان حاصل شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و مجله حق برخورد قانونی با آن را دارد.

 

 

4. وظایف داوران (Reviewers’ responsibility)

 

 

5. وظایف سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و مدیر اجرایی (Editorial board responsibilities)

 

 

6. وظایف دفتر مجله فصل­نامه علمی پژوهشی « پردازش علائم و داده‌ها»  

این دفتر مسئولیت ویراستاری و صفحه آرایی، پی­گیری امور داوری مقالات و اصلاح مقالات توسط نویسندگان مقالات پذیرفته شده و درنهایت انتشار نسخه‌های چاپی و الکترونیکی مجلات را بر عهده دارد. وظایف شامل موارد زیر است:

 

7. مراحل برخورد با رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

لینک خبر : https://www.politicalscience.ir/page/4/اصول-اخلاقی-انتشار-مقاله/