درباره‌ی مجله

پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجتبی اسدپور

سردبیر: حبیب اله جوانمرد

اعضای هیات تحریریه:

فرزاد نوابخش

احمد سرلک

داود غرایاق زندی

سهیل گودرزی

ابراهیم آقا محمدی