تیم سردبیری

پژوهش ها و مطالعات سیاستگذاری عمومی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجتبی اسدپور

سردبیر: حبیب اله جوانمرد